Impala (Aepyceros melampus) dyr

Impala er en av dyreartene som det forskes på i Serengeti.