Professor Ann-Mari Brubakk ved NTNU har gjennom hele sin karriere hatt et brennende engasjement for de minste og svakeste i samfunnet, og var tidlig ute med å sette nyfødtmedisin på agendaen. Foto: Anne Steenstrup-Duch

Ridder for de nyfødte

  • Publisert 23.02.15

H.M. Kongen har utnevnt professor Ann-Mari Brubakk ved NTNU til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun får utmerkelsen for sin årelange innsats for nyfødtmedisin.

Ann-Mari Brubakk har gjennom hele sin karriere hatt et brennende engasjement for de minste og svakeste i samfunnet, og var tidlig ute med å sette nyfødtmedisin på agendaen.

Etter noen år i utlandet ble hun i 1985 ansatt som overlege ved Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim, med særlig ansvar for nyfødte. I løpet av få år bygde hun opp en intensivenhet for nyfødte som ble en av landets beste. Enheten var den første i landet som fikk eget bakvaktsystem som kun besto av spesialister i nyfødtmedisin. Dette var mulig mye takket være hennes utrettelige engasjement for å få tilført ressurser. Brubakk har også engasjert seg sterkt for barn som har blitt skadet av rus under svangerskapet.

Fra 1998 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved NTNU. I 2001 ble hun professor. Hennes forskningsgruppe har jobbet med tidlig hjerneskade hos risikobarn. Det største prosjektet har vært å følge tre årskull med barn som hadde både lav og normal fødselsvekt. Barna ble fulgt helt fra de var nyfødte og opp i voksenalder med regelmessige tverrfaglige vurderinger samt bildeundersøkelser av hjernen for å se på hjerneutviklingen. Prosjektet er unikt også i internasjonal sammenheng. Brubakk har veiledet godt over ti doktorgradsstipendiater. Hun har også bygd opp en dyreforskningsenhet ved NTNU.

Brubakk har et utstrakt kontaktnett av internasjonale forskere, og deltar for tiden i et internasjonalt samarbeid om livet som voksen for personer født med svært lav fødselsvekt.