Granmeis Thinkstock 3

Willow tit, Parus montanus borealis