Sur nedbør

3. Kullkraftanlegg forurenser både med CO2, nitrogenoksider og svoveldioksid (SO2). CO2-problematikken har de senere år nærmest overskygget SO2-problemtaikken. (Foto: Photos.com)