Illfoto: Colourbox

Kartlegging av pasienter

  • Publisert 05.12.12

SINTEF har siden 1979 gjennomført landsomfattende registreringer av pasienter i psykisk helsevern, med fem års mellomrom.

I november ble neste kartlegging gjennomført. Denne gangen av pasienter innlagt i døgnavdelinger i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oppdraget er gjort på vegne av Helsedirektoratet.

Hensikten med prosjektet er å skaffe opplysninger om hvilke kommunale tjenester det er udekkede behov for i ulike regioner, hva som er årsaken til udekkede behov, hvordan samarbeidet mellom kommunene og spesialist-helsetjenesten fungerer rundt den enkelte pasient og hvilke kjennetegn pasienter har med særlig lav behovsdekning.