Usha_Nayar-indisk_psykolog_kutta_None.thumb

Usha Sidana Nayar var nylig på besøk hos NTNU. (Foto: Anne S. Midling)