Økonomenes feilslåtte klimakur2

Klimaforliket Inngått i januar 2008, mellom alle partier på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet. Norge forplikter seg innen 2020 til å kutte sine globale utslipp av klimagasser tilsvarende 30 prosent av utslipp i 1990. Som del av en global klimaavtale skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det vil si at alle våre utslipp skal kompenseres med kvotekjøp i utlandet. Illustrasjon: Visual Knowledge AS/SINTEF