20 milliarder til utstyr

I et fellesinitiativ frontet av NHO, UiO, NTNU og SINTEF, foreslåes det en investering på 20 milliarder kroner i labora torier og vitenskapelig utstyr de nærmeste ti årene. Kravet støttes også av Norges forskningsråd og en rekke aktører i norsk næringsliv.

Konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF mener det er nødvendig å investere i verdensledende laboratorier på områder der vi kan bidra internasjonalt. Hun peker på fornybar energi, materialer og fremtidens energisys temer som teknologiområder hvor Norge skal ha en ledende, internasjonal rolle. Dette krever langsiktig forskning og førsteklasses vitenskapelig utstyr, og et godt samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitutter og industri.

Midlene skal brukes til laboratorier, forskningsutstyr, bygg og annen infrastruktur for forskning; og dermed etablere grunnlag for langt mer avansert forskning i Norge på teknologiområdene.