temac-psykiatri

DEN STORE REFORMEN Opptrappingsplanen for psykisk helse er en av Norges største helsereformer. Den skal bedre tilbudet til psykisk syke både kvalitativt og kvantitativt. Vedtatt av Stortinget i 1999 som åtteårig plan (1999-2006). Utvidet med to år i 2003. Bebuder tilskudd til investeringer på i alt ca 6,3 mrd. kroner. Statlige årlige tilskudd til driftsutgifter skal økes med ca 4,6 mrd.1998-kroner i forhold til 1998. (Kilde: Sosial- og helsedirektoratet) Foto: Photodisc